Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Ichthuskerk-gemeente

De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Voorzitter van de kerkenraad is Annekee Eggermont, scriba Jan Geschiere.

De ouderlingen dragen de pastorale zorg voor de mensen in IJmuiden, die al dan niet actief meeleven met de gemeente. Dit krijgt onder andere gestalte in het bezoeken van gemeenteleden. Voor meer informatie hierover, zie Pastoraat.

De ouderling-kerkrentmeester behartigt de materiële belangen van de gemeente. Naast de ouderling-kerkrentmeester zijn er ook kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad. Samen vormen zij het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters voert in opdracht van de kerkenraad het beheer over de kerkelijke goederen en draagt zorg voor de inkomsten en uitgaven van de kerk.

De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg. Hun taak is om te onderzoeken waar deze hulp nodig is en hoe deze vorm te geven. Voor meer informatie hierover, zie Diaconie.

De kerkenraad geeft richting en samenhang aan allerlei aspecten van het gemeentewerk. Naast het bovengenoemde, valt onder meer te denken aan gemeenteopbouw, vorming en toerusting, zorg voor ouderen en de invulling van de zondagse diensten.

De kerkenraad van de Ichthuskerk is vertegenwoordigd in de classis Haarlem (op provinciaal niveau).


Voor vragen gericht aan de kerkenraad kunt u in het contactformulier kiezen voor Kerkelijk Bureau.